ZSAMS Raduň - Řád školy

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Škola
Řád školy

Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace

Gudrichova 223, 747 61 Raduň

 

Školní řád

 

Život školy a vztahy účastníků vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků jsou založeny na principu vzájemné úcty, důvěry, odpovědnosti a spolupráce.

 1. 1.      Mimo základní práva daná Úmluvou o právech dítěte mají žáci garantováno:

Právo na rozhovor s vyučujícím. Pokud to není ihned možné, dohodnou se na nejbližším možném termínu. Právo na dotaz k učební látce nebo dovysvětlení učiva, v případě potřeby se dohodnou na době mimo vyučování. Stejně tak mají právo na zdůvodnění známky nebo hodnocení.

Při náhlém zhoršení zdraví, v nenadálých životních situacích, v případě hrubého chování spolužáků atd. mají žáci právo na pomoc v nouzi, které mohou uplatnit u kteréhokoliv dospělého pracovníka školy.

 1. 2.      Zákonným zástupcům škola garantuje:

Právo na informace o průběhu a úspěšnosti vzdělávání jejich dítěte (formou sdělení v žákovské knížce, v rámci třídních schůzek a individuálních pohovorů, na webových stránkách …) včetně návrhu na řešení případných problémů. Právo na pomoc při řešení zdravotních, sociálních a rodinných skutečností negativně ovlivňujících vzdělávání. Právo na předkládání námětů, návrhů, připomínek pro zlepšení práce školy. Po dohodě s vedením školy a vyučujícím možnost být přítomni ve vyučovacím procesu.

 1. 3.      Povinnosti žáků:

Žáci řádně docházejí do školy a vzdělávají se. Plní úkoly zadané pedagogem (zejména vypracovávají domácí úkoly, nosí požadované školní pomůcky…).  Řídí se školním řádem, řády odborných učeben a dalšími organizačními předpisy, respektují pokyny pracovníků školy. Svým jednáním jakkoli neomezují  

a neohrožují ostatní osoby.

 1. 4.      Povinnost a odpovědnost zákonných zástupců:

Za řádnou školní docházku odpovídají zákonní zástupci žáků. Týdně podpisem v žákovské knížce zákonní zástupci potvrdí, že byli seznámeni s klasifikací, konáním třídních schůzek a dalšími informacemi.

Plánovanou absenci sdělí písemně škole předem (v žákovské knížce, v deníčku). V případě nenadálé absence neodkladně informují školu o důvodech, nejpozději do 3 kalendářních dnů, podle potřeby dohodnou způsob omluvení. Omluvenky jsou vždy písemné. Pokud nastanou pochybnosti (především u neomluvené absence), kontaktuje škola zákonné zástupce, případně je iniciováno jednání zákonných zástupců a vedení školy. Předávání žáků zákonným zástupcům (výjimečně pověřeným osobám) z vyučování probíhá osobně. Nezbytné jsou včasné a dostatečné informace zákonných zástupců o zdravotních omezeních i dalších skutečnostech důležitých pro vzdělávání žáků.

 1. 5.      Spolupráce školy se zákonnými zástupci:

Ke spolupráci využíváme všech dostupných forem (telefonický rozhovor, individuální rozhovor, písemné sdělení …). Nezbytná je spolupráce v případě poskytování podpůrných opatření, která se budou odvíjet od přijatých opatření. Po dohodě je možné reagovat na další potřeby zákonných zástupců i žáků v určené konzultační době výchovného poradce a školního metodika prevence (konzultační hodiny jsou upřesněny sdělením v žákovské knížce, na webových stránkách).

 1. 6.      Organizace denního režimu školy:

Při výchovně vzdělávacích činnostech ve škole i mimo školu se žáci řídí školním řádem, řády kurzů, pokyny pedagogických pracovníků nebo správních zaměstnanců.

Žáci vstupují do školní budovy nejdříve v 7,00 hodin. Při vstupu pozdraví, řádně si očistí obuv, v určené šatně si odloží oděv a přezují se. Do třídy odcházejí v 7,25 hodin a připravují se na vyučování. V době akcí mimo vyučování vstupují žáci do budovy pouze na základě pokynů pracovníka nebo stanoveného vedoucího.

Žáci se pohybují v bezpečné obuvi (neklouže, nezanechává černé šmouhy na podlaze …), nepoužívají obuv pro tělesnou výchovu a pracovní vyučování. Po schodech chodí žáci pomalu, ukázněně a vždy po pravé straně.

V době přestávek se žáci chovají ukázněně, nápoje zásadně pijí ve třídě, nezvyšují hladinu hluku mobilními telefony, MP3..., ukázněně se chovají na WC a zavírají dveře.

V době malé přestávky jsou zpravidla žáci ve třídě a připravují se na hodinu. V době velké přestávky vycházejí na chodbu, za příznivého počasí odcházejí ven do vnitřního areálu školy (žáci 5. – 9. ročníku po

2. vyučovací hodině, žáci 1. – 4. ročníku po 3. vyučovací hodině).

V době polední přestávky mohou žáci na základě svolení rodičů opustit budovu školy. Při pobytu ve třídě svým chováním neruší vyučování v jiných třídách, respektují pokyny dozoru.

V době všech přestávek jsou dveře tříd otevřené a okna zavřená.

Po zvonění na vyučování sedí žáci na svých místech, mají připravené potřebné věci na výuku a v tichosti vyčkají příchodu učitele. Vyučujícího při vstupu do třídy zdraví žáci povstáním, jinak všechny dospělé osoby zdraví „dobrý den“.

Do odborných učeben si žáky odvádějí vyučující, kmenovou třídu zanechají uklizenou, dveře jsou zavřené. V případě nutné potřeby si přechod žáků vyučující nebo vedení školy upraví individuálními pokyny.

Intenzivní větrání probíhá v průběhu vyučování a je regulováno vyučujícím. Manipulaci se žaluziemi zajišťují vyučující nebo určení žáci.

Po celou dobu pobytu ve škole i v rámci školních akcí dodržují žáci pravidla zdvořilosti k dospělým

i spolužákům, samozřejmostí je slušné vyjadřování.

Každý žák odpovídá za pořádek a čistotu svého místa. Chrání veškerý školní majetek včetně učebnic, učebních pomůcek a zařízení učeben. Cennosti, větší částky peněz i další věci nesouvisející s vyučováním žáci do školy nenosí. Mobilní telefon mají stále u sebe (mimo hodiny Tv), v době vyučování je vypnutý a uložený ve školní aktovce nebo batohu.

 ICT techniku nosí žáci do školy jako učební pomůcku na základě pokynů pedagoga. Ihned hlásí vyučujícímu nebo vedení školy škody, ztráty, závady, stejně tak skutečnosti, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit škody nebo ztráty.  O úmyslné nebo hrubou nedbalostí způsobené škodě budou informováni zákonní zástupci. Řešení škody bude projednáno a řešeno individuálně, případně za přítomnosti zřizovatele školy. Ztráty ihned hlásí žáci třídnímu učiteli, nálezy odevzdají v kanceláři školy.

Třídnímu učiteli pomáhá třídní samospráva. Žáci se účastní třídnických hodin. V případě nutnosti požádá předseda třídní samosprávy o rozhovor či pomoc třídního učitele nebo ředitele školy.

Třídní učitel určuje týdenní pořadatelskou službu. Ta zajišťuje čistotu a pořádek ve třídě, umývá tabule, dohlíží na třídění odpadu, plní úkoly podle pokynů vyučujících. Při odchodu žáků ze třídy smaže tabuli, zhasíná světlo, kontroluje uzavření oken a vody, zavírá dveře.

Do 5-ti minut hlásí vedení školy případnou nepřítomnost vyučujícího. Šatnáři po celou dobu pobytu žáků ve škole zajišťují uzamčení šaten třídy.

Při odchodu ze třídy nebo odborné učebny položí žáci židli na lavici a uklidí své místo. V lavici může zůstat pouze ručník a hrnek, výměnu řídí třídní učitel. Pod dozorem učitele odcházejí žáci do jídelny nebo do šaten.

V šatně u školní jídelny si žáci uloží své věci, po obědě odcházejí do šaten, nezdržují se v budově školy. Cestou domů dodržují pravidla silničního provozu. V prostoru autobusové čekárny, na dětském hřišti

i v okolí školy se žáci chovají ukázněně, neodhazují odpadky, neničí zeleň, silnici přecházejí pouze po přechodu.

Žáci dodržují zásady hygieny, mytí rukou vodou, mýdlem (po každém použití WC, před jídlem, po návratu

z venku). V případě úrazu jsou žáci povinni tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy (v nutném případě správním zaměstnancům). Ti zajistí neodkladnou první pomoc (lékárnička ve sborovně, v učebnách …) a následně informují zákonné zástupce.

 1. 7.    Žákům je zakázáno:

Vyklánět se z oken, přes zábradlí, běhat po budově školy a skákat po schodech či jinak ohrožovat své zdraví, bezpečnost a zdraví svých spolužáků.

Bez svolení vyučujícího opustit v průběhu vyučování školní budovu. Bez důvodu chodit do jiných tříd nebo šaten. Vstupovat bez dovolení do kabinetů a místností, které nejsou určeny žákům, otvírat velká okna

a manipulovat se zařízením školy (elektřina, plyn, bezpečnostní zařízení apod.). Manipulovat s cizími věcmi. Přinášet, pořizovat, přehrávat zvukové nebo obrazové záznamy s nevhodným obsahem ohrožující mravní výchovu mládeže.

Nosit do školy zábavnou pyrotechniku, zápalky a jiné nebezpečné předměty včetně zbraní.

Odkládat v šatnách, v dalších prostorách školy (platí i pro venkovní areál školy) koloběžky, kolečkové brusle, jízdní kola a jiné, jezdit nebo sáňkovat na travnatých plochách před školou.

V areálu celé školy a na všech školních akcích je přísně zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek všeho druhu včetně látek těkavých a alergenů.

V případě, že kdokoli (žák, pracovník školy, zákonný zástupce žáka …) zaznamená znaky šikany (opakované, záměrné ubližování, ponižování, napadání, ničení věcí …) nebo jiných negativních jevů (např. kyberšikany) oznámí zjištěné skutečnosti třídnímu učiteli, školnímu metodikovi prevence nebo vedení školy. V případě potvrzení některého z negativních jevů bude postupováno podle zásad pro řešení negativních jevů. Co nejdříve jsou informováni zákonní zástupci dotyčných žáků. Závěry učiní výchovná komise, škola informuje OSPOD, Policii ČR. Po prokázání zneužití návykových látek, šikany, kyberšikany a dalších přestupků v oblasti negativních jevů budou následovat sankce (počínaje důtkou ředitele školy po třetí stupeň z chování). 

 1. 8.    Vstup cizích osob do školy řeší ve stanovených časech služba u vchodu. Mimo tuto dobu je vstup do školy zajištěn komunikačním zařízením. Zaměstnanci a žáci hlásí vedení školy pohyb neznámých osob

a osob s neobvyklým chováním.  Za vstup do budovy a pohyb cizích osob odpovídá pracovník školy, který to umožnil.

 1. 9.      Časové rozvržení vyučování

 

vyučování

přestávky

1. hodina 07.45 – 08.30

08.30 – 08.40

2. hodina 08.40 – 09.25

09.25 – 09.40

3. hodina 09.40 – 10.25

10.25 – 10.40

4. hodina 10.40 – 11.25

11.25 – 11.35

5. hodina 11.35 – 12.20

12.20 – 12.25

6. hodina 12.25 – 13.10

13.10 – 13.15

7. hodina 13.15 – 14.00

14.00 – 14.05

8. hodina 14.05 – 14.50

 

 

 1. 10.  Školní řád je přístupný na webových stránkách školy, na vývěsce v budově školy, v kmenových třídách

Žáci jsou poučeni vždy na začátku školního roku, průběžně v případě změn, rodiče jsou informováni především prostřednictvím sdělení v žákovské knížce (deníčku), v době třídních schůzek apod.

 

Přílohy školního řádu:

Příloha 1: Pravidla hodnocení žáků

Příloha 2: Prevence rizikových projevů chování

 

Pedagogové projednali školní řád dne 25. srpna 2016

Školská rada schválila školní řád dne 25. srpna 2016

Školní řád platný od 1. září 2016

 

 

 

PaedDr. Leoš Tesárek

       ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha školního řádu č. 1

 

Hodnocení žáků

Vytvořený školní vzdělávací program respektuje požadavky rámcového vzdělávacího programu. Jeho hlavním cílem je maximální rozvoj žáka na principech činnostního učení. Činnosti na různých úrovních jsou základním elementem kompetencí, činnostní charakter mají očekávané výstupy jednotlivých předmětů i průřezová témata. Proto celá oblast hodnocení musí reagovat na výše uvedená fakta. Je třeba bedlivě hlídat činnostní charakter všech cílů a jejich měřitelnost (hodnotitelnost).

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Pravidla hodnocení žáků, pokyny a informace v oblasti hodnocení byly zpracovány v souladu s §§ 38 a 56 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 48/2005
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hodnocením pro naše účely rozumíme především proces získávání informací, podkladů, materiálních produktů,… o kvalitě, míře úspěšnosti vyučovacího procesu. Zároveň výsledek procesu hodnocení může mít charakter souhrnného vyjádření (známka, hodnotící zpráva, vysvědčení, slovní hodnocení, závěrečné hodnocení,…).

Význam a úkoly našeho školního hodnocení spatřujeme především v následujících oblastech:

 • ·      Hodnocení je důležitá zpětná vazba pro žáka, rodiče, vedení školy, především pak pro učitele.
 • ·      Proces hodnocení a závěrečné vyjádření tohoto procesu poskytuje informace o kvalitě, míře splnění stanovených cílů.
 • ·      Včasné, systematické, adekvátní závěry hodnotícího procesu jsou důležitým podkladem pro řízení dalšího vyučovacího procesu a uskutečňování rozvoje žáků.

Ke splnění výše uvedených úkolů je potřebné dodržovat a naplňovat následující zásady školního hodnocení:

Zásada souladu cíle (rozvoj osobnosti, naplnění kompetencí,…) s průběhem vyučování a odpovídajícím procesem hodnocení (vhodný typ hodnocení, kritéria, forma prezentace závěrů).

Zásada soustavnosti a systematičnosti – hodnocení je přirozená, neoddělitelná součást vyučovacího procesu.

Zásada komplexnosti, maximálního rozvoje osobnosti žáků s využitím různých forem a typů hodnocení.

Zásada podílu žáků na procesu hodnocení (tvorba pravidel, stanovení kritérií,…), poskytování návodu na sebehodnocení žáků.

Zásada jednotného přístupu a dodržování dohodnutých a schválených pravidel hodnocení všemi pedagogy školy.

Na základě požadavků zákonných norem a v souladu s danými cíli školního vzdělávacího programu musí mít školní hodnocení požadované vlastnosti:

Jednoznačné

Proces hodnocení i závěry jsou vyjádřeny konkrétní myšlenkovou úrovní, strukturovanými činnostmi – využití Bloomovy taxonomie.

Srozumitelné

Žáci znají obsah používaných pojmů, sami je využívají v hodnotících procesech.

Věcné a srovnatelné s předem danými kritérii

Kritéria jsou dána především kvalitně stanovenými cíli – musí splňovat požadavky SMARTU, sledujeme také soulad cílů a hodnocení.

 

 

Všestranné

Především využíváme různé přístupy v samotném procesu hodnocení – hodnocení kriteriální, normativní,…, navíc jako možnost zvýšení účinnosti vyučování srovnáváme pohled učitele s pohledem žáka.

Motivující a ukazující další postup (návod)

Žák je motivován samotným cílem (postupné srovnávání již splněných cílů s cílem konečným, případné chyby a nedostatky nejsou katastrofou, ale úkolem k hledání optimálního řešení).

Korektní, nezraňující

Proces hodnocení a samotné závěry se soustřeďují na výkon žáka, nikoli na nálepkování, navíc hodnocení učitele je vzorem pro sebehodnocení žáka, veškerá snaha vede ke splnění stanovených cílů.

ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

Sebehodnocení žáků vychází ze stejných zásad a pravidel jako hodnocení. Navíc realizujeme kroky:

 • ·           pro vytvoření struktury sebehodnocení žáka je vzorem hodnocení učitele
 • ·           orientace na vytváření a upevnění návyků
 • ·           porovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli - Splnil jsem stanovený cíl - úkol?:

Má můj výkon nějaké nedostatky?

Jsou zjištěné nedostatky závažné, méně závažné, drobné?

Splnil jsem v konečném hodnocení úkol: lépe než dobře, dobře, hůře než dobře?

Jak budu postupovat příště, co mohu udělat lépe?

STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

Stupně hodnocení v předmětech učebního plánu vycházejí z úrovně splnění cílů (dosažení požadované úrovně a splnění rozsahu zadání). Posuzována je míra samostatnosti žáka při plnění zadaných úkolů. Součástí hodnocení jsou vzdělávací, osobnostní předpoklady a věk žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

Žáci se specifickými poruchami učení a chování mohou být v odůvodněných případech hodnoceni a klasifikováni mírněji - maximálně o jeden stupeň. Normativního hodnocení pro celou třídu lze po projednání v pedagogické radě využít pouze jeden školní rok.

 

 

 

                                                                                             

 

Klasifikační stupně vymezuje následující přehled:

klasifikační stupeň

úroveň splnění cíle

- dosažení požadované úrovně

- rozsah splnění cíle

samostatnost

výborně

dosáhl požadované úrovně, zadání splnil v plném rozsahu

pracuje zcela samostatně

chvalitebně

dosáhl požadované úrovně, zadání splnil s drobnými chybami nebo nedostatky

pracuje samostatně s náznakem souhlasu, podpory, pomoci

dobře

dosáhl požadované úrovně, zadání splnil s chybami nebo v potřebném rozsahu

pracuje samostatně s pomocí (nasměrování, výběr možností)

dostatečně

ještě dosáhl požadované úrovně, zadání splnil se závažnými chybami nebo v minimálním rozsahu

pracuje s výraznou systematickou pomocí

nedostatečně

nedosáhl požadované úrovně

nepracuje, nereaguje na žádné podněty

 

Stupeň hodnocení chování vychází z principu negativního hodnocení – posuzuje se míra nedodržení, porušení stanovených pravidel. Jde především o základní pravidla slušného chování a školní řád. Klasifikační stupeň je stanoven na základě posouzení následujících kritérií:

klasifikační stupeň

kritéria hodnocení

stupeň velmi dobré

chování žáka je v souladu se základními pravidly slušného chování a se školním řádem

nápravná opatření

napomenutí třídního učitele

ojedinělé méně závažné porušení pravidel slušného chování nebo školního řádu

důtka třídního učitele

opakované méně závažné porušení pravidel slušného chování nebo školního řádu

důtka ředitele školy

předchozí opatření byla neúčinná; ojediněle závažné porušení pravidel slušného chování nebo školního řádu

stupeň uspokojivé

došlo k závažnému nebo opakovaně méně závažnému porušení pravidel nebo školního řádu

stupeň neuspokojivé

došlo k velmi závažnému nebo opakovaně závažnému porušení pravidel nebo školního řádu

 

 

Hodnocení aktivity žáků nad rámec běžných školních povinností, jejich příkladných činů, reprezentace školy,… řeší systém pochval:

pochvala TU

především za iniciativní práci pro třídu, účast v soutěžích, olympiádách, za pomoc při akcích školy,…

pochvala ŘŠ

za úspěšnou reprezentaci školy, umístění v okresních kolech soutěží a olympiád, významná dlouhodobá pomoc při akcích školy,…

medaile „Vzorný žák“

za významné reprezentační úspěchy po dobu školní docházky, za dlouhodobou aktivní práci v časopisu Naděje, opakované úspěšné umístění v okresních a vyšších soutěžích,... („osobnost školy“)

Návrh pochvaly je projednán pedagogickou radou a na základě dohody realizován.

PODKLADY PRO HODNOCENÍ

Vyučující získávají podklady pro hodnocení žáků v průběhu celého klasifikačního období a souběžně je využívají k optimalizaci vyučovacího procesu. K sumativnímu hodnocení přistupují po náležitém osvojení, systemizaci a upevnění učiva. Využívají různorodých podkladů a zdrojů (slovní projevy, písemné práce a prověrky, tvorba hmotných produktů, řešení modelových situací,…), aby umožnili žákům využít optimální způsob prezentace výsledků vzdělávání.

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY, DALŠÍ OPATŘENÍ

Komisionální a opravné zkoušky se konají v případech a za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. Stejně tak další pravidla, normy a nařízení v oblasti hodnocení a klasifikace jsou uvedeny ve vyhlášce a po projednání v pedagogické radě bylo konstatováno, že není potřebné k nim dodávat další podmínky nebo stanovovat specifický postup.

 

 

 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Leoš Tesárek

      V Raduni dne 1. 9. 2016                                                            ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha školního řádu č. 2

 

 

PREVENCE rizikových projevů chování

 

(Rizikové projevy chování: slovní i fyzická agrese, záškoláctví, kouření, experimentování s alkoholem

a dalšími návykovými látkami, vandalství, kyberšikana)

 

Neustálé změny v naší společnosti, sociální napětí, ekonomická nejistota a velké pracovní vytížení rodičů jsou čím dál většími rizikovými faktory při výchově našich dětí. Zvýšený tlak prostředí na rodinu

a nedostatek naší pozornosti si pak děti mnohdy kompenzují činnostmi, které je mohou ohrožovat.

 

Náš společný cíl: včasné podchycení všech varovných signálů rizikových projevů chování.

 

Cesta: úzká spolupráce rodiny a školy.

 

Co může udělat rodina:

- mít přehled o denním režimu svého dítěte (délka vyučování, návraty domů, volný čas, kroužky)
- zajímat se o kamarády, se kterými se dítě stýká mimo školu, a také o jejich společné aktivity
- mít pod kontrolou komunikační kanály dítěte (obsah sdělení na sociálních sítích, e-mailech

  a v mobilech), občas do nich v přítomnosti dítěte nahlédnout
- vnímat změny v chování dítěte
- uplatnit staré známé - důvěřuj, ale prověřuj - vzájemná komunikace s ostatními rodiči a se školou
- dětem sdělit svá očekávání a po společné diskuzi nastavit jasná pravidla chování
- být dětem oporou v případě selhání, každý krok vedle, i když za něj dítě nemůžeme pochválit, má přece    

  řešení
- v případě problémů vyhledat pomoc i ve škole u třídního učitele, výchovného poradce, školních   

  metodiků prevence, u vedení školy nebo na odborném pracovišti.

 

Co může udělat škola:
- informovat co nejdříve rodiče o zjištěných rizikových projevech chování dětí ve škole i mimo ni
- zajistit schůzku s rodiči, rozebrat problém a navrhnout jeho konstruktivní řešení
- cíleně k danému problému zaměřit prevenci a případnou intervenci ve třídě
- zajistit pro rodiče k danému problému odbornou přednášku
- doporučit odbornou pomoc na specializovaných pracovištích

 

Kontakt

Telefon škola: 553 796 134

Ředitel školy: PaedDr. Leoš Tesárek

Výchovná poradkyně: PaedDr. Vanda Salzmannová

                                    konzultační hodiny: každé pondělí od 13.00 do 14.00 hodin
Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Seidlová

                                    konzultační hodiny: každý čtvrtek od 14.00 do15.00 hodin
                                            


 

 

V Raduni dne 1. 9. 2016                                                                              PaedDr. Leoš Tesárek

                                                                                                                             ředitel školy

(16.09.2009)