ZSAMS Raduň - Co nabízí ŠD

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Školní družina
Co nabízí ŠD

Školní družina v Raduni

Školní družina v Raduni je součástí ZŠ a MŠ Raduň. Její činnost se řídí podle „Vzdělávacího programu pro ŠD“.

Hlavním cílem je vytvářet dětem ve školní družině klidné a bezpečné prostředí, aby se tam cítily dobře. Vedeme je k ohleduplnosti a toleranci k ostatním. Učíme je otevřené komunikaci, aby se nebály vyjádřit svůj názor. Seznamujeme děti s tím, jak by mohly uplatňovat svá práva a povinnosti. Pomáháme jim plánovat volný čas, nabízíme jim rozmanité činnosti, které by rozvíjely jejich schopnosti a tvořivost, a tím posilujeme jejich sebevědomí. Seznamujeme děti s různými způsoby relaxace. Vedeme je k tomu, aby si vytvořily kladný vztah k přírodě a kulturním památkám. Vytváříme vzorce chování zdravého životního stylu – zdravá strava, sport, pozitivní myšlení, odmítání návykových látek.

Všechny děti mohou využívat služeb školní jídelny.

Den ve školní družině tvoří činnosti: odpočinková, rekreační, zájmová a příprava na vyučování.

Odpočinkovou činnost zařazujeme hned po obědě formou klidných her podle vlastního výběru dětí.

Následuje činnost rekreační, která zahrnuje pohybové aktivity na čerstvém vzduchu – nejčastěji na hřišti za školou. Děti využívají ke hrám a sportu dvě asfaltová hřiště, běžeckou dráhu, pískoviště a víceúčelové hřiště s umělou trávou. K rekreaci dětí nabízí skvělé podmínky pěkně udržovaný zámecký park nebo les za školou. Pro sportovní aktivity využíváme také fotbalové hřiště pod zámkem. V horkých letních dnech máme možnost koupání, v zimě bruslení. V případě nepříznivého počasí využíváme nově zrekonstruovanou tělocvičnu.

Po odpočinku a rekreaci zařazujeme zájmové činnosti, rozvíjející dovednosti a poznání dětí. Střídají se činnosti: pracovní, výtvarné, tělesné, hudebně pohybové a přírodovědné. Své zájmy mohou děti rozvíjet také v kroužcích, vedených vychovatelkami. Děti rády navštěvují kroužek výtvarný, pracovní, dramatický, keramický a pěvecký. Velké oblibě se také těší tradiční akce pro všechny děti ze školní družiny: Mikulášská besídka, Vánoční nadílka, Karneval, Dětský den a Pohádkový les.

Příprava na vyučování se zaměřuje na rozvoj pozornosti a koncentrace, na činnosti podle návodu apod. Vše probíhá formou didaktických her a soutěží, které napomáhají k upevňování a rozšiřování učiva, probraného ve vyučování.

K naplnění uvedených záměrů využíváme také informační centrum (knihovna, počítače, internet) v prostoru školní družiny. Děti tam mají možnost pracovat s počítači a využívat nainstalované výukové programy. Vychovatelky pomáhají dětem při výběru vhodných knih.


Jež

(27.04.2010)